Phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà.

Nhà đất Hưng Mạnh -Ngày 25/3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đảo Cát bà bao gồm: hệ thống cáp treo từ Cát Hải ra Cát Bà dài hơn 21km và hơn 500Ha đất để phát triển du lịch.

>>Xem thêm: Cát Bà Amatina

Đây sẽ là tiền đề để tập đoàn Sungroup tiếp tục triển khai dự án của mình trên đảo Cát Bà.

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà trong Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020, Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2020, Công văn số 8261/UBND-QH12 ngày 25 tháng 12 năm 2020, Công văn số 1230/UBND-QH12 ngày 01 tháng 03 năm 2021 và Bộ Xây dựng tại Công văn số 5201/BXD-QHKT ngày 27 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 6316/BXD-QHKT ngày 30 tháng 12 năm 2020,

>>Xem thêm: Tại sao bạn lên nhà đầu tư  bất động sản tại Cát Bà

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà trong Đồ án quy hoạch chung xây dụng thành phố Hải Phòng (Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009) và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 tháng 2012).

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hài Phòng:

a) Công bố, công khai Đồ án điều chỉnh cục bộ khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà trong Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, tổ chức việc thực hiện quy hoạch đảm bảo các quy định pháp luật hiện hành.

b) Rà soát, cập nhật các nội dung điều chỉnh cục bộ vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

c) Triển khai lập, thẩm định và phê duyệt đồ án: quy hoạch chung xây dựng dảo Cát Bà; các quy hoạch phân khu và (Quy hoạch chi tiết các khu chức năng đô thị đảm bảo phù hợp với quy hoạch điều chỉnh được duyệt. Lưu ý các ý kiến tham gia của bộ, ngành liên quan, trong đó: phải đảm bảo các vấn đề về an ninh, quốc phòng; không làm ảnh hường đến quy hoạch cảng biển, an toàn an ninh hàng hải khu vực; rà soát, đánh giá tác động toàn diện các quy hoạch, dự án có liên quan và đưa ra các giải pháp khả thi, bền vững về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ các di sản văn hóa lịch sử, ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng…, tránh các tác động xấu đến vấn đề an sinh xã hội và môi trường sinh thái khu vực; bổsung hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị, đảm bảo hiệu quả kinh tế – xã hội – môi trường; rà soát kỹ các nội dung tác động tiêu cực hoặc có khả năng gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái tự nhiên, vườn quốc gia, hành lang bảo vệ bờ biển; tuân thủ quy định pháp luật về quốc phòng, an ninh, giao thông, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Di sản – Văn hóa, Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Đa dạng sinh học và Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

d) Khu vực đảo Cát Bà đã được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, hiện đang trình UNESCO về đề cử Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà mở rộng phạm vi với vịnh Hạ Long. Trong quá trình triển khai điều chỉnh quy hoạch cục bộ, thành phố Hải Phòng cần giám sát chặt chẽ các hoạt động đau tư, phát triển và các hoạt động xây dựng, bảo đảm phù hợp với Kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long – quần đảo Cát Bà trong thời gian tới; tuân thủ các quy định của pháp luật về di sản văn hóa, các hoạt động cần được giám sát chặt chẽ, đặc biệt là quy mô dân số, khách du lịch bảo đảm không tác động tiêu cực đến vùng lõi của khu Di sản thiên nhiên thế giới, khu Dự trữ sinh quyển thế giới và Khu vực bảo vệ I di tích danh thắng quốc gia đặc biệt… Thành phố Hải Phòng sớm lập quy hoạch bảo tôn khu danh thắng quốc gia đặc biệt Cát Bà và trình duyệt theo quy định của Luật Di sản – Văn hóa.

đ) Phát triển các khu du lịch, nghi dưỡng, khu đô thị chất lượng, đồng bộ về hạ tầng đô thị, cảnh quan. Việc quy hoạch phát triển các sản phẩm du lịch, nghi dưỡng phải đảm bảo chất lượng cao, thu hút du khách trong nước và quốc tế với số lượng tập trung phù hợp, mật độ hợp lý, hạn chế tăng dân số cư trú thường xuyên gây áp lực lên hạ tầng đảo Cát Bà. Đảm bảo quy mô, cơ cấu dân sổ như báo cáo tại Văn bản số 1230/UBND-QH12 ngày 01 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Đảm bảo lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Đối với khu vực điều chỉnh tại khu Vịnh trung tâm thị trấn Cát Bà, với quy mô khoảng 64,99 ha, khi triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thực hiện dự án đầu tư phải đánh giá các tác động ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư có liên quan; bổ sung các không gian công cộng, mặt nước tạo không gian mờ, không làm che chắn đối với khu vực đô thị hiện hữu; đảm bảo các quy định về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

2. Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện điều chỉnh cục bộ khu vực đảo Cát Hải và đảo Cát Bà trong Đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng và quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải theo quy định pháp luật.

3. Các bộ, ngành trung ương liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

>>Xem thêm: Thông tin nhà đất tại Cát Bà

>>Xem thêm: batdongsan catba

>>Xem thêm: Bán đất đảo Cát Bà

>>Xem thêm: Bán khách sạn Cát Bà 

===========================
Nhà đất Hưng Mạnh – Trao niềm tin – nhận hưng thịnh

224 đường một tháng tư, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng.

Hotline: 0916.009.366

Youtube: Nhà đất Hưng Mạnh

Bình luận

Compare listings

So sánh